موسسه خیریه مهر امام هادی (ع)

موسسه خیریه مهر امام هادی (ع)
موسسه خیریه مهر امام هادی (ع)
موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) از تاریخ 2 خرداد 1390 کار خود را به شکل رسمی آغاز کرد.نوع فعالیت موسسه مطابق اساسنامه مصوبه غیر سیاسی,غیر تجاری,غیر انتفاعی و به شماره 1025 و با شناسه ملی 10590024941 در تاریخ 2 خرداد 1390 ثبت شده است.

تاکنون موسسه حدود 1347 نفر از فرشته های کوچولو را به کمک خیرین تحت تکفل مامیانه قرارقرار داده است.هر کدام از این کودکان مبلغی را که کفیلشان ارسال می کند را در 20 هر برج دریافت می کنند.

هنگام تماس بگویید آگهی را در * آس ترینها دیده اید: 02537740789(0098) _ 09121510429
2537737055(0098)
قم , خيابان صفاییه , کوچه 23, پلاک 9/10

موسسه خیریه مهر امام هادی (ع)

ارسال پیام برای صاحب آگهی

موسسه خیریه مهر امام هادی (ع)